Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Privacy Statement

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified)GermanPortugese
CzechItalianRussian
DanishJapaneseSpanish (Latin America)
DutchNorwegianSpanish (Spain)
FinnishPolishSwedish
French  

BESKRIVNING AV OSS OCH HUR DENNA POLICY GÄLLER DIG

Vi på nVent anser att alla relationer bygger på förtroende. Denna policy beskriver de personuppgifter om dig som nVent kan samla in via webbplatser, appar eller på annat sätt, hur vi använder dessa uppgifter och annan relaterad information som det är viktigt att du känner till.

Vi på nVent tror att säkrare system ger en tryggare värld. Vi ansluter och skyddar våra kunder med innovativa elektriska lösningar. Denna datasekretesspolicy visar hur viktigt det är för oss att vinna och bibehålla förtroendet hos våra kunder, affärspartner och andra som lämnar ut sina personuppgifter till oss. Nedan beskriver vi de personuppgifter om dig som nVent kan samla in via webbplatser och/eller appar (”Onlinegränssnitt”) eller på annat sätt, hur vi använder dessa uppgifter och annan relaterad information som det är viktigt att du känner till.

Med ”nVent” avses i denna policy nVent Electric plc och dess enskilda dotterbolag. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för mer information om vem som är personuppgiftsansvarig.
 

VAD HÄNDER OM JAG INTE GER NVENT TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Som tumregel är det helt frivilligt att ge ditt samtycke och tillstånd till Personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.

Du drabbas i allmänhet inte av några negativa konsekvenser om du väljer att inte uppge eller ge ditt samtycke till att vi samlar in Personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke till vår behandling av Personuppgifter. Under vissa omständigheter kan nVent dock inte vidta åtgärder utan att ha tillgång till särskilda Personuppgifter, till exempel när dessa uppgifter krävs för att behandla dina beställningar eller ge dig tillgång till ett webberbjudande eller ett nyhetsbrev. I sådana situationer kan nVent inte tillgodose din begäran utan relevanta Personuppgifter.
 

TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

nVent samlar in Personuppgifter som är relevanta, adekvata och tillräckliga för syftet med insamlingen. Typerna av uppgifter innefattar kontakt-, kommunikations- och betalningsuppgifter, uppgifter som är relevanta för demografi, marknadsföring och vår webbplats samt andra Personuppgifter som behövs för syftet med insamlingen.

Vi kan komma att samla in eller skapa följande typer av Personuppgifter om dig:

 • kontaktuppgifter som namn, titel, telefonnummer, postadress och e-postadress
 • kommunikationsdata som du skickar, som beställningar, frågor och feedback
 • demografiska data som språk, ålder och kön
 • preferenser angående marknadsföring, som för e-postprenumeration och utskicksfrekvens
 • betalningsuppgifter som kreditkortsuppgifter och kontouppgifter
 • webbplatsdata som används för att underlätta webbplatsanvändning, som inloggningsuppgifter och tekniska data
 • andra data om exempelvis användning av produkter, appar och webbläsare, var du befinner dig och andra geografiska data, webbplatsen du besöker direkt före och efter vår samt data om sociala medier.

nVent samlar i allmänhet inte in känsliga personuppgifter såvida detta inte är tillåtet enligt lag eller med ditt samtycke. nVent godtar ditt uttryckliga samtycke till att använda sådana uppgifter och data på de sätt som anges i denna Sekretesspolicy eller där du lämnar dessa uppgifter.
 

SÅ HÄR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in, skapa och ta del av Personuppgifter om dig från en rad olika källor, däribland direkt från dig, från teknik som cookies och från tredje part.

Vi kan samla in eller skapa information om dig på följande sätt:

 • Direkt från dig. Vi kan samla in Personuppgifter direkt från dig via en rad olika källor, som telefon, e-post, våra Onlinegränssnitt (inklusive chattfunktioner och kontaktformulär) eller våra onlineannonser. Specifikt kan vi samla in personuppgifter när vi inleder eller bedriver affärsrelationer, under evenemang och mässor, när du prenumererar på nyhetsbrev, begär publikationer, deltar i undersökningar, tar del av rabatter och kampanjer, anmäler dig till nVents evenemang eller onlinetjänster, ansöker om anställning, kontaktar oss för mer information eller använder webbverktyg. 
 • Med automatiska tekniker. Vi kan samla in Personuppgifter om dig med hjälp av automatiska tekniker. Vi använder dessa tekniker för att samla in information om din utrustning, din webbläsaraktivitet och andra mönster, som information om dina besök i våra Onlinegränssnitt (inklusive trafikdata, loggfiler och andra kommunikationsdata och de resurser du kommer åt och använder i våra online- och mobilappar) samt information om din dator och internetanslutning (inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp). Denna information hjälper oss att beräkna storleken på vår målgrupp och dess användningsmönster, lagra information om dina preferenser, påskynda dina sökningar och andra funktioner och identifiera dig när du besöker våra Onlinegränssnitt igen. Mer information om de automatiska tekniker vi använder och i vilka syften vi använder dem finns i vår cookiepolicy. 
 • Från tredje part. Vi kan samla in Personuppgifter från offentliga källor och externa dataleverantörer. När vi tar emot sådana uppgifter informerar vi dig om varifrån Personuppgifterna hämtades och om de hämtades från allmänt tillgängliga källor.
   

SÅ HÄR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina Personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de syften som anges i denna Sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid är tillåten enligt lag.

Hur länge vi lagrar dina Personuppgifter beror på i vilket syfte de inhämtades och syftets karaktär. Vi behåller dina Personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de syften som anges i denna Sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs. Dessa är några av de primära kriterier vi tillämpar i bedömningen av när dina uppgifter ska lagras:

 • när du har ett aktivt konto hos eller en aktiv relation till nVent
 • när vi lär känna dig som möjlig kund
 • för efterlevnad av domstols förordnande, lag eller rättsprocess
 • när uppgifterna lagras i våra säkerhetskopierings- och dataåterhämtningssystem i enlighet med våra policyer och procedurer för säkerhetskopiering och återhämtning vid datahaveri 
 • när vi har ett legitimt intresse av att lagra uppgifterna och dina fri- och rättigheter inte har företräde framför våra intressen
 • när detta fordras enligt rättsliga krav eller fackmässiga riktlinjer, exempelvis för skatte- och revisionsändamål eller information avseende hälsa och säkerhet 
 • när vi har fått ditt samtycke 

För mer information om var och hur länge dina personuppgifter lagras, kontakta oss på [email protected].
 

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

nVent kan använda dina personuppgifter för att betjäna dig, förbättra våra tjänster och uppfylla syftet med att du ger oss dina Personuppgifter, exempelvis för att utföra en transaktion, kommunicera med dig och sköta vår verksamhet. nVent åberopar olika rättsliga grunder för användning av dina Personuppgifter beroende på omständigheterna, som ditt samtycke eller nVents legitima intressen.

Vi kan exempelvis använda dina Personuppgifter för att

 • utföra transaktioner som du har begärt, som orderbehandling, registrering av beställda produkter samt hantering av garanti- och kundtjänstärenden
 • kommunicera med dig om ditt konto eller vår relation
 • informera dig om tillgängliga produkter eller tjänster från nVent som du kan vara intresserad av 
 • skicka dig enkäter om din användning av nVents produkter och tjänster
 • förbättra användningen av webbplatsen under besöket, bland annat underlätta navigeringen
 • informera oss om dig och hur du interagerar med vårt webbinnehåll
 • besvara eller behandla en ansökan eller fråga om anställning
  bedriva vår verksamhet och riskhantering, bland annat skydda nVents och andras rättigheter och egendom 
 • efterleva rättsliga krav och interna policyer, som revisions- och säkerhetspolicyer
 • förbättra våra produkter och tjänster.

nVent använder inte dina Personuppgifter med automatiska beslutstödssystem utan mänsklig inblandning.
 

GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina Personuppgifter baserat på ditt samtycke, våra legitima intressen, för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt avtal samt enligt vad som krävs enligt lag.

nVent har rättslig grund för användning av dina Personuppgifter på ovan nämnda sätt. Specifikt behandlar vi dina Personuppgifter på följande grunder:

 • Samtycke. I vissa fall behandlar nVent dina Personuppgifter endast efter att du har gett ditt samtycke. I enlighet med denna Sekretesspolicy eller i samband med att vi frågar efter ditt samtycke kan detta gälla när du till exempel registrerar dig för nyheter om nVents produkter, tjänster, utbildning och andra evenemang, skapar användarprofiler och registrerar dig för ett evenemang eller en utbildning. Observera att vi sannolikt åberopar annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter (till exempel legitimt intresse), vilket innebär att samtycke inte krävs. När vår användning av dina Personuppgifter och hur vi lämnar ut dem till andra inte framgår tydligt när du uppger dem, ger vi dig ytterligare information om våra syften och vår användning av dina uppgifter i samband med att vi samlar in dem.
 • Legitima intressen. nVent behandlar dina Personuppgifter när detta är nödvändigt för våra legitima intressen, som att underlätta kommunikation mellan nVent och dig, förbättra våra Onlinegränssnitt genom att granska hur du använder vår webbplats och problem som kan inträffa när du använder våra Onlinegränssnitt, marknadsföra vårt företag genom att kommunicera med dig via dina e-postuppgifter eller andra kontaktuppgifter, skydda vår IT-infrastruktur och immateriella egendom genom att registrera din IP-adress i syfte att identifiera intrång, identifiera och förhindra bedrägeri och annan brottslig aktivitet, kontrollera din kredit och utföra riskutvärderingar samt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Våra legitima intressen balanseras mot dina fri- och rättigheter och vi behandlar inte dina Personuppgifter om dina fri- och rättigheter har företräde.
 • För att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt avtal. Vi bearbetar dina Personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt avtal med dig om att leverera våra varor och tjänster till dig. Specifikt behandlar vi dina Personuppgifter för att ge dig de produkter och tjänster du begär från oss. 
 • Enligt vad som föreskrivs i gällande lag. Vi kan behandla dina Personuppgifter när vi är skyldiga eller tillåtna att göra detta enligt gällande lag, för att samarbeta vid inspektioner, granskningar och andra giltiga förfrågningar från myndigheter eller andra offentliga organ, för att hörsamma rättsliga processer som stämningsansökan, eller enligt vad som är nödvändigt för att skydda våra intressen eller på annat sätt hävda våra lagliga rättigheter och kompensationer (till exempel för att förhindra eller identifiera bedrägeri, attacker mot vårt nätverk eller annan brottslig och rättsstridig aktivitet), försvara tvister och hantera klagomål eller fordringar.
   

SÅ HÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER

nVent kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till andra av nVents affärsenheter, varumärken, divisioner och dotterbolag. nVent kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part med ditt samtycke, för behandling på uppdrag av oss, eller av rättsliga skäl.

nVent kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till andra av nVents affärsenheter, varumärken, divisioner och dotterbolag för att betjäna dig, bland annat för de aktiviteter som anges ovan.

Vi lämnar inte ut dina Personuppgifter till tredje part utom i nedanstående fall.

 • Med ditt samtycke Vi kan lämna ut dina Personuppgifter om vi har fått ditt samtycke till detta. 
 • För behandling på uppdrag av oss Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till tredje part som utför tjänster på uppdrag av oss. Dessa tjänster kan innefatta någon av nVents behandlingar som anges i föregående avsnitt: ”SÅ HÄR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER” och ”SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER”. Sådan tredje part är skyldig enligt avtal att skydda Personuppgifterna och begränsa deras användning endast till de syften för vilka de samlades in. 
 • Av rättsliga skäl Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till tredje part när det rimligen är nödvändigt för att efterleva lagar, stadgar, regler, bestämmelser eller fackmässiga normer eller för att hörsamma domstols föreläggande, beslut om husrannsakan eller annan rättslig begäran.
   

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Skyddet av dina Personuppgifter är viktig för oss. nVent har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Skyddet av dina Personuppgifter är viktig för oss. nVent har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Vi skyddar dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller yppande med säkerhetstekniker och processer som kryptering samt åtkomstkontroller och åtkomstbegränsningar.

Du ansvarar också själv för att skydda dina Personuppgifter. När vi har gett dig (eller när du har valt) ett lösenord för att få åtkomst till vissa delar av våra Onlinegränssnitt ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi uppmanar dig att inte lämna ut lösenordet till andra.

Överföring av data via internet är tyvärr inte helt säker. Vi gör vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter, men kan inte garantera att de är säkra när de överförs till våra Onlinegränssnitt. All överföring av Personuppgifter sker på din egen risk. Vi ansvarar inte för följderna av att kringgå sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder i våra Onlinegränssnitt.
 

KOMMA ÅT OCH GÖRA VAL ANGÅENDE DINA PERSONUPPGIFTER

Vi anlitar tredjepartstjänster för att förse dig med de tjänster du beställer från oss och för att hjälpa oss att hantera, underhålla och förbättra våra Onlinegränssnitt. Du kan välja hur dessa tredjepartstjänster använder och lämnar ut dina Personuppgifter. Vi ger dig även ett antal andra möjligheter att styra hur vi använder Personuppgifter som du ger oss och hur vi lämnar ut dem till andra.

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter när det gäller de Personuppgifter du ger oss. Vi har infört följande mekanismer för att ge dig kontroll över dina uppgifter:

 • Kampanjerbjudanden från nVent. Vi använder dina Personuppgifter endast för att marknadsföra våra egna eller tredje parts produkter och tjänster med ditt uttryckliga samtycke. Om du vill ge ditt samtycke till denna användning kan du markera lämplig ruta i det formulär där vi samlar in dina uppgifter eller ber om ditt samtycke. Om du vill ändra denna inställning kan du kontakta oss på [email protected]. Om vi har skickat ett marknadsföringsmeddelande till dig via e-post kan du svara på meddelandet och begära att bli borttagen från framtida e-postutskick. Alternativt kan du klicka på länken för att avsluta prenumerationen i meddelandet. Denna begäran om borttagning gäller inte information som du har gett till nVent i samband med produktköp, registrering för garanti, produktservice eller andra transaktioner.
   

DINA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Tillämpliga dataskyddslagar kan ge dig särskilda rättigheter avseende vår behandling av dina Personuppgifter. Specifikt kan dessa lagar ge dig rätt att komma åt och uppdatera dina Personuppgifter, begränsa vår behandling av dina Personuppgifter, återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina Personuppgifter (när detta är tillämpligt) och begära radering av dina Personuppgifter. Du har också rätt att anföra klagomål till lämpliga tillsynsmyndigheter om du anser att dina rättigheter har överträtts.

Tillämpliga dataskyddslagar kan ge dig särskilda rättigheter avseende vår behandling av dina Personuppgifter. Dessa rättigheter och information om hur du kan utöva dem beskrivs i detalj nedan.

 • Åtkomst, uppdatering, begränsning och radering. Du kan granska, ändra, uppdatera och radera dina Personuppgifter. Du kan begära att vi begränsar vår användning av dina uppgifter om du bestrider att de är korrekta, om behandlingen av dina Personuppgifter bedöms vara olaglig eller om vi inte längre behöver dina Personuppgifter för behandlingsändamål men har behållit dem då detta är tillåtet enligt lag. Om du begär radering av dina Personuppgifter raderar vi ditt konto endast när vi inte längre har laglig grund för att behandla dina Personuppgifter eller efter en slutgiltig bedömning att dina Personuppgifter har behandlats olagligen. 
 • Portabilitet. I den utsträckning Personuppgifterna du ger till nVent behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att begära en kopia av uppgifterna eller åtkomst till alla eller delar av dessa Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att vi överför dessa Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
 • Återkallande av samtycke. I den utsträckning vår behandling av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att avsluta ditt konto eller utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan. Återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten i behandlingen baserat på ditt samtycke innan du återkallade detta, och påverkar inte lagligheten i vår fortsatta behandling som baseras på en annan rättslig grund för behandling av dina Personuppgifter.
 • Så här kan du utöva dina rättigheter. Du kan utöva dina rättigheter enligt ovan genom att kontakta oss på [email protected]. Om du kontaktar oss i detta syfte kan vi begära ytterligare information från dig för att bekräfta din identitet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avvisa din begäran om du inte förser oss med tillräcklig information för att bekräfta din identitet eller tillgodose våra lagliga och affärsmässiga krav.

Invånare i Kalifornien har rätt att begära skriftlig information om vilka kategorier av Personuppgifter som vi lämnar ut till våra närstående bolag och/eller tredje part för marknadsföringsändamål och att ge kontaktuppgifter till sådana närstående bolag och/eller tredje part. Om du är invånare i Kalifornien och vill få en sådan förteckning kan du skicka en skriftlig begäran till: [email protected].

Klagomål. Du har rätt att anföra klagomål till lämplig datatillsynsmyndighet i landet där du bor eller arbetar. Innan du gör detta ber vi dig dock kontakta oss direkt för att ge oss möjlighet att besvara eventuella frågor kring din sekretess direkt till dig.
 

VAR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

För att kunna tillhandahålla våra Onlinegränssnitt, produkter och tjänster till dig kan vi komma att skicka och lagra dina Personuppgifter utanför landet där du bor eller arbetar. I en sådan situation använder vi lämpliga säkerhetsmekanismer som är tillåtna enligt gällande dataskyddslag för att skydda dina Personuppgifter.

Dina Personuppgifter kan överföras inom nVent eller till tredje part som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag utanför landet där du bor eller arbetar, inklusive USA, Indien och andra länder som kan tillämpa mindre omfattande dataskydd än länderna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dina Personuppgifter överförs från oss till ett annat land endast om detta är ett krav eller är tillåtet enligt gällande dataskyddslag och under förutsättning att det finns lämpliga säkerhetsmekanismer på plats för att skydda dina Personuppgifter. För att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras i enlighet med denna Sekretesspolicy tillämpar nVent Avtal om dataskydd mellan nVent och alla andra mottagare av dina uppgifter, vilka innefattar, där detta är tillämpligt, de standardavtalsvillkor som används i EU-kommissionen (”Standardavtalsvillkor”). EU-kommissionen har fastslagit att överföring av Personuppgifter i enlighet med Standardavtalsvillkoren ger ett godtagbart skydd av dina Personuppgifter. Enligt dessa Standardavtalsvillkor har du samma rättigheter som om dina uppgifter inte överfördes till en sådan tredje part. Du kan begära en kopia av Avtalet för dataskydd genom att kontakta oss enligt kontakmetoderna nedan.
 

UPPGIFTER OM BARN

Våra Onlinegränssnitt är avsedda för vuxna och vi samlar inte med vår vetskap in information från barn under 16 år. Barn under 16 år är förbjudna att använda eller tillhandahålla information i våra Onlinegränssnitt. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in eller tagit emot Personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att radera dessa.

nVent förstår hur viktigt det är att skydda barns integritet, särskilt online. Våra Onlinegränssnitt där denna Sekretesspolicy publiceras är avsedda för vuxna, och vi samlar inte med vår vetskap in information från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte använda eller uppge någon information i våra Onlinegränssnitt eller i eller via någon av deras funktioner, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller skärmnamn eller användarnamn som du använder. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in eller tagit emot Personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att radera dessa. Om du anser att vi har information från eller om ett barn under 16 år ber vi dig kontakta oss på [email protected] eller via kontaktuppgifterna nedan.
 

SÅ HÄR ÄNDRAR OCH UPPDATERAR VI DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera vår Sekretesspolicy när som helst. När detta sker publicerar vi den senaste versionen. Om vi gör omfattande ändringar i hur vi hanterar våra användares Personuppgifter informerar vi dig via e-post och/eller ett meddelande på startsidan i våra Onlinegränssnitt.

Vi kan komma att uppdatera denna Sekretesspolicy. När detta sker publicerar vi den aktuella versionen på denna webbplats, och det nya versionsdatumet anges högst upp på sidan. Om vi gör omfattande ändringar i hur vi hanterar våra användares Personuppgifter informerar vi dig via e-post till den e-postadress som du har angett i ditt konto och/eller via ett meddelande på nvent.com. Du ansvarar för att se till att vi har en aktuell och aktiv e-postadress till dig och för att regelbundet besöka våra Onlinegränssnitt och läsa denna Sekretesspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.
 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna policy eller vår användning av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller via uppgifterna nedan.

Kontakta oss på [email protected] eller via uppgifterna nedan. Du kan även kontakta ledningen på det lokala nVent-företag som du har ingått avtal med.

Om du är baserad i EES är den personuppgiftsansvariga
nVent Electric plc
ett irländskt företag med verksamhetsadress på 43 London Wall,
London, EC2M 5TF,
Storbritannien

Om du är baserad utanför EES är den personuppgiftsansvariga
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416, USA

Dataskyddsombud:
Där detta är ett krav enligt lag har vi utsett ett dataskyddsombud för varje affärsenhet. Dessa är:

För nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Tyskland
telefon: +49 (0)221-222 183-0
[email protected]