Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Privacy Statement

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified) German Portugese
Czech Italian Russian
Danish Japanese Spanish (Latin America)
Dutch Norwegian Spanish (Spain)
Finnish Polish Swedish
French Engels  

WIE WE ZIJN EN HOE DEZE VERKLARING OP U VAN TOEPASSING IS

Wij van nVent geloven dat vertrouwen de hoeksteen is van alle relaties. In deze verklaring wordt beschreven welke Persoonsgegevens nVent over u via websites, applicaties en andere middelen kan verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken en andere gerelateerde informatie die voor u van belang is.

Bij nVent zijn we ervan overtuigd dat veiligere systemen zorgen voor een veiligere wereld. We verbinden en beschermen onze klanten via inventieve, elektronische oplossingen. Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy weerspiegelt de waarde die wij hechten aan het winnen en behouden van het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners en anderen die Persoonsgegevens met ons delen. Hieronder wordt beschreven welke Persoonsgegevens nVent over u kan verzamelen via websites en/of applicaties (onze "Online Interfaces") en andere methoden, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken en andere gerelateerde informatie die voor u van belang is.

In deze verklaring refereert 'nVent' aan nVent Electric plc en aan elke afzonderlijke dochteronderneming. Raadpleeg het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder voor meer informatie over de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

WAT GEBEURT ALS IK MIJN PERSOONSGEGEVENS NIET VERSTREK AAN NVENT?

In principe geschiedt de verlening van uw toestemming en de verstrekking van Persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst geheel op vrijwillige basis

U ondervindt in het algemeen geen nadelige gevolgen als u ervoor kiest geen toestemming te verlenen, geen Persoonsgegevens te verstrekken of uw toestemming voor onze verwerking van Persoonsgegevens in te trekken. Er zijn echter omstandigheden waarin nVent geen actie kan ondernemen zonder bepaalde Persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze Persoonsgegevens vereist zijn om uw orders te verwerken of om u toegang te bieden tot een webaanbieding of een nieuwsbrief. In deze gevallen is het helaas niet mogelijk voor nVent om u van het gevraagde te voorzien zonder de relevante Persoonsgegevens.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer nVent uw Persoonsgegevens verzamelt, verzamelen wij gegevens die relevant, toereikend en niet overmatig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze soorten gegevens kunnen contactgegevens zijn, communicatie- en betalingsgegevens, demografische en marketinggegevens, voor onze website relevante gegevens en andere soorten Persoonsgegevens die relevant zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.

Hierna volgen de verschillende soorten Persoonsgegevens die wij over u verzamelen of maken.

 • Contactgegevens, zoals naam, titel, telefoonnummer, postadres en e-mailadres;
 • Communicatiegegevens die door u zijn verstuurd, zoals bestellingen, vragen en feedback;
 • Demografische gegevens, zoals taal, leeftijd en geslacht;
 • Marketingvoorkeuren, zoals e-mailabonnementen en uw voorkeur over hoe vaak u een marketing-e-mail ontvangt;
 • Betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens en accountgegevens;
 • Websitegegevens die worden ingezet om gebruik te kunnen maken van de website, zoals aanmeldgegevens en technische gegevens;
 • Andere gegevens, zoals gegevens over het gebruik van producten en applicaties, de browser die u gebruikt, uw locatie en andere geografische gegevens, de website waar u vandaan kwam en de website die u na onze website bezoekt en gegevens met betrekking op sociale media;

nVent verzamelt doorgaans geen gevoelige Persoonsgegevens, tenzij dit door de wet is toegestaan of u hiervoor toestemming hebt gegeven. nVent maakt gebruik van deze gegevens op de wijzen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven of vanaf het moment dat u deze gegevens aan ons hebt bekendgemaakt.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen Persoonsgegevens over u via verschillende bronnen verzamelen, maken en observeren, onder meer rechtstreeks door u aangeleverd, via technologie zoals cookies en via derden.

Hierna volgen de verschillende manieren waarop wij gegevens over u verzamelen of maken.

 • Rechtstreeks van u. We kunnen Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen via diverse bronnen, zoals telefoon, e-mail, onze Online Interfaces (met inbegrip van de chatfunctionaliteit en contactformulieren) of onze online advertenties. We kunnen met name Persoonsgegevens verzamelen tijdens het begin of de uitvoering van zakelijke relaties, tijdens evenementen of vakbeurzen, wanneer u zich inschrijft voor nieuwsbrieven, publicaties aanvraagt, enquêtes invult, kortingen of aanbiedingen indient, u zich registreert voor evenementen of online diensten van nVent, een sollicitatie op een vacature indient, contact met ons opneemt voor verdere informatie of onze website tools gebruikt. 
 • Door middel van geautomatiseerde processen. We kunnen Persoonsgegevens van u verzamelen met behulp van geautomatiseerde technologieën. We gebruiken deze technologieën om informatie te verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en andere patronen, zoals details van uw bezoeken aan onze Online Interfaces (met inbegrip van verkeersgegevens, logboekbestanden en andere communicatiegegevens en de bronnen die u raadpleegt en gebruikt in onze online en mobiele applicaties) en informatie over uw computer en internetverbinding (met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype). Deze informatie helpt ons de omvang en gebruikspatronen van ons publiek in te schatten, informatie op te slaan over uw voorkeuren, uw zoekopdrachten en andere functies sneller te laten verlopen, en u te herkennen wanneer u terugkomt bij onze Online Interfaces. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de geautomatiseerde technologieën die we gebruiken en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt. 
 • Van derden. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen uit openbare bronnen of van externe gegevensleveranciers. Wanneer we dergelijke gegevens ontvangen, stellen we u op de hoogte van de herkomst van de Persoonsgegevens en de vraag of deze afkomstig zijn uit publiekelijk toegankelijke bronnen.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang het nodig is om de doelen die in deze Privacyverklaring worden omschreven, te behalen, tenzij er volgens de wet een langere bewaringstermijn is toegestaan.

Hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en van de natuur van deze gegevens. We bewaren uw Persoonsgegevens zolang het nodig is om de doelen die in deze Privacyverklaring worden omschreven, te behalen, tenzij een langere bewaringstermijn is vereist. Hier volgen enkele van de primaire criteria die wij hanteren om te bepalen of wij uw gegevens bewaren:

 • wanneer u een actief account bij of een zakelijke relatie met nVent hebt;
 • wanneer we u leren kennen als potentiële klant;
 • wanneer wij moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces;
 • wanneer uw gegevens zijn opgeslagen op onze systemen voor back-up en herstel bij calamiteiten, overeenkomstig ons beleid en onze procedures voor back-up en herstel bij calamiteiten; 
 • wanneer we een legitiem belang hebben bij het bewaren van de gegevens en uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen;
 • wanneer dit is vereist op basis van professionele richtlijnen en juridische vereisten, bijvoorbeeld belasting- en controledoeleinden, of informatie over aspecten van gezondheid en veiligheid; 
 • wanneer we uw toestemming hebben. 

Voor meer informatie over waar en hoelang uw Persoonsgegevens worden bewaard, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

nVent kan uw Persoonsgegevens gebruiken om u van dienst te kunnen zijn, onze diensten te verbeteren en doelen te behalen waarvoor u ons uw Persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om een transactie uit te voeren, om met u te communiceren en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Vppr het gebruik van uw Persoonsgegevens, vertrouwt nVent, afhankelijk van de omstandigheden, op verschillende rechtsgronden, zoals uw toestemming of de rechtmatige belangen van nVent.

Uw Persoonsgegevens kunnen onder andere op de volgende manieren worden gebruikt:

 • om transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen, het registreren van aangeschafte producten, het verwerken van garantieclaims en het beantwoorden van dienstaanvragen;
 • om met u te communiceren over uw account of onze zakelijke relatie;
 • om u te informeren over producten of diensten die beschikbaar zijn via nVent en waar u eventueel in geïnteresseerd bent; 
 • om u enquêtes te verzenden omtrent uw gebruik van producten en diensten van nVent;
 • om de gebruiksvriendelijkheid van de website tijdens een bezoek aan onze website te verbeteren, bijvoorbeeld het eenvoudiger maken van navigeren op de site;
 • om te leren over u en over hoe u gebruik maakt van onze webcontent;
 • om te reageren op een sollicitatie of op een vraag over een vacature, of om deze te verwerken;
 • om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze risico's te beperken, waaronder het beschermen van de rechten en eigendommen van nVent en anderen; 
 • om te voldoen aan juridische vereisten en intern beleid, zoals controles en veiligheidsbeleid; en
 • om onze producten en diensten te verbeteren;

nVent gebruikt uw Persoonsgegevens niet in combinatie met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen zonder menselijke tussenkomst.

BASIS VOOR VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens is uw toestemming, onze rechtsgeldige belangen, de noodzaak ervan om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, of onze wettelijke plicht.

nVent beschikt voor elk van de wijzen waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken over een wettelijke basis op een van de bovengenoemde wijzen. We verwerken uw Persoonsgegevens specifiek op volgende bases:

 • Toestemming. In sommige gevallen verwerkt nVent uw Persoonsgegevens uitsluitend nadat u daarvoor toestemming hebt verleend. Onderworpen aan deze Privacyverklaring of de toestemmingsverklaring op de plaats waar de toestemming wordt gevraagd, betreft dit bijvoorbeeld aanmelding voor nieuws over nVent-producten, services, training, of andere evenementen; het maken van gebruikersprofielen; registratie voor een evenement of training. Let op: waarschijnlijk beschikken we over een andere wettelijke basis voor verwerking (bijvoorbeeld legitiem belang) zodat geen toestemming vereist is. Wanneer de wijze waarop we uw gegevens gebruiken en delen niet zonder meer duidelijk is op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt, geven we u aanvullende informatie over ons doel en het gebruik van de Persoonsgegevens op het moment dat we de Persoonsgegevens verzamelen.
 • Legitiem belang. nVent verwerkt uw Persoonsgegevens waar dat noodzakelijk is voor ons legitieme belang, bijvoorbeeld om communicatie mogelijk te maken tussen nVent en u; om onze Online Interfaces te verbeteren door te bekijken hoe u onze site gebruikt en welke problemen u mogelijk ondervindt bij het gebruik van onze Online Interfaces; om onze zakelijke activiteiten te bevorderen door uw e-mailadres of andere contactgegevens te gebruiken om met u te communiceren; om onze IT-infrastructuur en ons intellectueel eigendom te beschermen door uw IP-adres te registreren om indringing te kunnen detecteren en fraude en andere criminele activiteiten te kunnen detecteren en voorkomen; en om onze producten en services verder te ontwikkelen of uit te breiden. Onze legitieme belangen worden afgewogen tegen uw rechten en vrijheden en we verwerken uw Persoonsgegevens niet als uw rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen.
 • Voldoen aan onze contactuele verplichtingen jegens u. We verwerken uw Persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen op grond van onze overeenkomst met u voor de levering van onze goederen en diensten aan u. We verwerken uw Persoonsgegevens specifiek om de producten en services die u van ons vraagt aan u te leveren. 
 • Wettelijke plicht. We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken wanneer dat wettelijk verplicht of toegestaan is: om te voldoen aan overheidsinspecties en -controles en andere gerechtvaardigde verzoeken van overheids- of andere publieke autoriteiten; in reactie op gerechtelijke processen, zoals dagvaardingen; of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen of overigens gebruik te maken van onze wettelijke rechten en verhaalsmogelijkheden (bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om fraude, aanvallen op ons netwerk of andere criminele en onrechtmatige activiteiten te voorkomen of te detecteren), ons te verweren tegen aanklachten, en klachten of vorderingen te beheren.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

nVent kan uw Persoonsgegevens met andere entiteiten, merken, divisies en dochterondernemingen van nVent delen. nVent kan met uw toestemming uw Persoonsgegevens met derden delen om namens ons te worden verwerkt, of op juridische gronden.

nVent kan uw Persoonsgegevens met andere entiteiten, merken, divisies en dochterondernemingen van nVent delen om u van dienst te kunnen zijn, waaronder voor de hierboven genoemde activiteiten.
We delen uw Persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende omstandigheden.

 • Met uw toestemming - We kunnen uw Persoonsgegevens delen wanneer we uw toestemming hebben.
 • Ter verwerking namens u - We kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden die activiteiten voor ons uitvoeren. Onder deze activiteiten vallen de verwerkingsactiviteiten die nVent uitvoert zoals beschreven in de bovenstaande secties, 'HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN' en 'HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN'. Deze derden worden contractueel verplicht de Persoonsgegevens te beschermen en het gebruik ervan te beperken tot de doelen waarvoor uw gegevens zijn verstrekt. 
 • Voor juridische gronden - We kunnen uw Persoonsgegevens delen met een derde partij wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, statuut, regel, verordening of professionele standaard, of om te antwoorden op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander juridisch verzoek.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten waarde aan de bescherming van uw Persoonsgegevens. nVent heeft technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Wij hechten waarde aan de bescherming van uw Persoonsgegevens. nVent heeft technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij beschermen uw Persoonsgegevens met behulp van beveiligingstechnologieën en -procedures, zoals vergrendeling en toegangsbeperking en -controle, tegen ongeoorloofde inzage, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

De veiligheid van uw Persoonsgegevens is ook afhankelijk van u. Als een wachtwoord aan u is verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze Online Interfaces, bent u ervoor verantwoordelijk dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

De verzending van gegevens via internet is helaas niet honderd procent veilig. Hoewel we ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw Persoonsgegevens die worden verzonden naar onze Online Interfaces niet garanderen. De verzending van Persoonsgegevens geschiedt op uw eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling van privacy-instellingen of beveiligingsmechanismen in de Online Interfaces.

INZAGE IN EN KEUZES OVER UW PERSOONSGEGEVENS

We maken gebruik van bepaalde diensten van derden om ons te helpen u te voorzien van de diensten die u van ons bestelt en ons te helpen bij het beheren, onderhouden en verbeteren van onze Online Interfaces. U beschikt over keuzemogelijkheden met betrekking tot hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt en bekendgemaakt door deze externe diensten van derden. Verder bieden we u een aantal andere keuzemogelijkheden met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door ons.

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We hebben de volgende mechanismen geïmplementeerd om u zeggenschap te geven over uw gegevens:

 • Promotionele aanbiedingen van nVent. We gebruiken uw Persoonsgegevens uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming voor het promoten van onze eigen producten en diensten of die van derden. Als u toestemming wilt geven voor dit gebruik, kunt u het betreffende vakje selecteren op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen en om dergelijke toestemming vragen. Als u uw keuze wilt wijzigen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via [email protected]. Als we u een promotionele e-mail hebben toegestuurd, kunt u ons een e-mail terugsturen met het verzoek om te worden weggelaten uit toekomstige e-mailcampagnes, of kunt u op de koppeling “afmelden” klikken in de e-mail. Deze afmelding is niet van toepassing op informatie die aan nVent wordt verstrekt in het kader van een productaankoop, garantieregistratie, serviceverlening voor een product, of andere transactie.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

De toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kan u bepaalde rechten geven met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Deze wetten kunnen u met name het recht geven uw Persoonsgegevens te raadplegen en bij te werken, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (indien van toepassing) en uw gegevens te laten wissen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij toezichthoudende instanties als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

De toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kan u bepaalde rechten geven met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Gedetailleerde informatie over deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u hieronder.

 • Raadplegen, bijwerken, beperken en wissen. U kunt uw Persoonsgegevens nakijken, wijzigen, bijwerken en verwijderen. U kunt ons verzoeken het gebruik ervan te beperken als u de nauwkeurigheid ervan betwist, als de verwerking van uw Persoonsgegevens onwettig wordt bevonden, of als we uw Persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerking, maar deze hebben bewaard waar de wet dit toestaat. Als u ons vraagt uw Persoonsgegevens te verwijderen, verwijderen we uw account uitsluitend wanneer we niet meer beschikken over een wettelijke basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, of nadat definitief is vastgesteld dat de verwerking van uw Persoonsgegevens onwettig is. 
 • Portabiliteit. Indien de Persoonsgegevens die u aan nVent verstrekt worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht te vragen dat we u een kopie verstrekken van, of toegang geven tot, alle of een deel van dergelijke Persoonsgegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarnaast hebt u het recht ons te vragen deze Persoonsgegevens te sturen naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien technisch haalbaar.
 • Toestemming intrekken. Indien onze verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op enig moment intrekken door uw account te sluiten of uw recht uit te oefenen zoals hieronder beschreven. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die plaatsvond op grond van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken, en heeft dit geen gevolgen voor de wettigheid van onze verdere verwerking op basis van een andere wettige basis voor verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]. Als u contact met ons opneemt om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunnen we u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te verifiëren. We behouden ons het recht voor uw verzoek af te wijzen of slechts beperkt uit te voeren als u nalaat voldoende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren of te voldoen aan onze wettelijke of zakelijke vereisten.

Ingezetenen van Californië zijn gerechtigd ons te vragen om een kennisgeving waarin de categorieën worden vermeld van Persoonsgegevens die we delen met onze gelieerde ondernemingen en/of derden voor marketingdoeleinden, en om contactgegevens van de betreffende gelieerde ondernemingen en/of gelieerde partijen. Als u een ingezetene bent van Californië en een exemplaar van deze kennisgeving wenst, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar: [email protected].

Klachten. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toepasselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt. We verzoeken u echter voordat u dat doet rechtstreeks contact met ons op te nemen om ons de gelegenheid te geven met u samen te werken om uw bezorgdheid met betrekking tot uw privacy weg te nemen.

WAAR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Het kan voorkomen dat we uw Persoonsgegevens versturen naar en opslaan in een ander land dan het land waar u wordt of waar u zich bevindt om onze Online Interfaces, producten en diensten aan u te kunnen leveren. Wanneer dat gebeurt, hanteren we passende maatregelen die zijn toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen binnen nVent of aan derden die de gegevens namens om verwerken buiten het land waar u woont of zich bevindt, met inbegrip van de Verenigde Staten, India en andere landen die een minder strenge regels hanteren op het gebied van gegevensbescherming dat de landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons overgebracht naar een ander land als dit vereist of toegestaan is op grond van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en mits passende maatregelen zijn getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Om erop toe te zien dat uw Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze Privacyverklaring, maakt nVent gebruik van gegevensbeschermingsovereenkomsten tussen nVent en alle andere ontvangers van uw gegevens waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (de “Standaardcontractbepalingen”) zijn opgenomen, indien van toepassing. De Europese Commissie heeft bepaald dat de overdracht van Persoonsgegevens op grond van de Standaardcontractbepalingen een voldoende mate van bescherming biedt voor uw Persoonsgegevens. Op grond van deze Standaardcontractbepalingen beschikt u over dezelfde rechten als wanneer uw gegevens niet zouden zijn overgedragen aan de betreffende derde partij. U kunt een exemplaar van de gegevensbeschermingsovereenkomst aanvragen door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande contactmethoden.

GEGEVENS VAN KINDEREN

Onze Online Interfaces zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Het is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar om gebruik te maken van of gegevens te verstrekken via onze Online Interfaces. Als we te weten komen dat we Persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld of ontvangen, verwijderen we deze.

nVent begrijpt het belang van bescherming van privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze Online Interfaces waar deze Privacyverklaring te vinden is zijn bedoeld voor volwassenen en we verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. als u jonger bent dan 16 jaar, is het niet toegestaan gebruik te maken van of gegevens te verstrekken via onze Online Interfaces of enige voorziening daarvan, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of een door u gebruikte schermnaam of gebruikersnaam. Als we te weten komen dat we Persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld of ontvangen, verwijderen we deze gegevens. Als u denkt dat we mogelijk gegevens hebben vastgelegd van of over een kind jonger dan 16 jaar, verzoeken we u contact met ons op te nemen via [email protected] of via de onderstaande contactgegevens.

HOE WE DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN EN BIJWERKEN

We kunnen deze Privacyverklaring op enig moment bijwerken. Wanneer we dat doen, publiceren we de actuele versie. Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop we de Persoonsgegevens van onze gebruikers behandelen, stellen we u daarvan op de hoogte per e-mail en/of door middel van een kennisgeving op de homepagina van onze Online Interfaces.

We kunnen deze Privacyverklaring bijwerken. Wanneer wij dit doen, plaatsen we de meest recente versie op deze website en reviseren we de versiedatum bovenaan deze pagina. Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop we de Persoonsgegevens van onze gebruikers behandelen, stellen we u daarvan op de hoogte per e-mail aan het e-mailadres dat in uw account is opgegeven en/of door middel van een kennisgeving op nvent.com. U bent ervoor verantwoordelijk om erop toe te zien dat we beschikken over een up-to-date actief en bereikbaar e-mailadres van u, en om zo nu en dan onze Online Interfaces en dit privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen via [email protected] of via de onderstaande contactgegevens.

U kunt contact met ons opnemen via [email protected] of door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens. U kunt ook contact opnemen met het management van de plaatselijke vestiging van nVent waarmee u een overeenkomst hebt gesloten.

Als u bent gevestigd in de EER is de voor de verwerking verantwoordelijke:
nVent Electric plc
een Iers bedrijf gevestigd op het adres 43 London Wall,
Londen, EC2M 5TF,
Verenigd Koninkrijk

Als u bent gevestigd buiten de EER is de voor de verwerking verantwoordelijke:
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416

Gegevensprivacyfunctionaris.

Waar dit wettelijk verplicht is, hebben we in elke entiteit een gegevensprivacyfunctionaris benoemd. Dit is mVoor nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Duitsland
telefoon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
[email protected]